HYDROOIL MAX

каломаслоуловител за пречистване на среднo големи количества течности
Приложение

HYDROOIL MAX се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти, мазнини, масла, пясък, прах, кал и други. Този каломаслоуловител е подходящ за пречистване на средно големи количества течности.

Описание

HYDROOIL MAX се изработва от спирално навити полиетиленови тръби и заварени екструдирани плочи.

Качество

HYDROOIL MAX се изработва спрямо стандарт БДС EN 858. Съоръжението е изпитано притежава необходимите документи гарантиращи неговото качество.

Какво прави системата ефикасна?
 • Системата е базирана на физични закони от механиката на флуидите и хидродинамиката.
 • Отличен коалесцентен филтър – финно пречистване чрез геотекстилна обвивка и полиетиленова мрежа.
 • Дефлектор намаляващ динамичните въздействия върху съоръжението и спомагащ ефективното утаяване на твърдите частици        (пясък, кал и др.).
Как работи?

Течността влиза, през входна тръба, в тялото на каломаслоуловителя.


Тежките и твърди частици (кал, пясък и прах) се утаяват на дъното, което играе ролята на утаителна част/утаител (БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 3.3).


Леките течности (петролни продукти, мазнини и масла) са с по-ниска обемно тегло, за това те изплуват на повърхността, а чистата вода слиза под тях.

С времето тези масла се натрупват и се налага съоръженията да се пречистват. За да не преминава непречистена вода през изхода на съоръжението то е снабдено с автоматичен затвор (БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 3.10 и точка 6.5.3). Той възпрепятства преминаването на течности до почистване на съоръжението. След като съоръжението се пречисти то възобновява пречиствателната си функция.
В края на входната тръба има дефлектор. Той намалява динамичното въздействие от течността, която се влива в каломаслоуловителя. Дефлекторът гарантира по-голяма ефективност на утаяване. Устройството за намаляване на скоростта, контрол и постигане на еднороден поток е съгласно БДС EN 858-1:2002/A1:2004,точка 6.3.7.

Друго важно нещо е, че входът и изходът на съоръжението трябва да бъдат потопени. Съгласно БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 6.3.4: На входа и изхода на сепаратора трябва да има воден затвор. Дълбочината на водния затвор трябва да бъде най-малко 100мм.

Монтаж

Съоръжението е проектирано и изработено за монтаж в земята.

Проектни предпоставки съгласно БДС EN 1610). 

Трябва да се използват колани при монтаж на по-тежки съоръжения.

Поддръжка

Поддръжката се базира на визуален контрол на количеството отделени петролни продукти и седименти (утайка). Това лесно се индикира с потъването на поплавъкът до входа на изходната тръба. По този начин той го запушва и не преминават течности към изхода на съоръжението. След почистване HYDROOIL MAX продължава да функционира ефективно. Утайката и петролните продукти, натрупани в съоръжението се изпомпват и почистват само от лицензирана фирма.

Предимства
 • Лесен и бърз монтаж
 • Стабилна конструкция
 • Изработено от некорозиращи материали
 • По-ниско тегло
 • Висока химична устойчивост
 • Водонепропускливост
 • Устойчив на удар и износване
 • Висока якост
 • Гъвкав материал
 • Минимални изисквания за поддръжка и обслужване
 • Екологичен – подходящ за защитени зони
 • Конкурентна цена
 • Изпълняваме индивидуални поръчки

Подобни продукти

HYDROOIL BYPASS

HYDROOIL DUO

HYDROOIL MINI