HYDROOIL DUO

каломаслоуловител за пречистване на големи количества течности
Приложение

HYDROOIL DUO се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти, мазнини, масла, пясък, прах, кал и други.

Този каломаслоуловител е подходящ  за пречистване на много големи количества течности.

Описание

HYDROOIL DUO се изработва от спирално навити полиетиленови тръби и заварени екструдирани плочи.

Качество

HYDROOIL BYPASS е изработен и отговаря на експлоатационните характеристики спрямо стандарт БДС EN 858. Съоръжението е изпитано притежава необходимите документи гарантиращи неговото качество.

Какво прави системата ефикасна?
 • Системата е базирана на физични закони от механиката на флуидите и хидродинамиката.
 • Отличен коалесцентен филтър – финно пречистване чрез геотекстилна обвивка и полиетиленова мрежа.
 • Дефлектор намаляващ динамичните въздействия върху съоръжението и спомагащ ефективното утаяване на твърдите частици         (пясък, кал и др.).
Как работи?

HYDROOIL DUO има две камери.

Първата е за утаяване на твърдите частици като пясък, прах и кал. Тя се нарича утаител (БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 3.3). В HYDROOIL DUO той е изнесен в отделна камера.

Втората камера пречиства водата от мазнини, масла и други петролни продукти. Тя е снабдена с автоматичен затвор (БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 3.10 и точка 6.5.3).       Целта на автоматичният затвор е да предотвратява изтичането на леки течности от сепаратора при почистване. Това се изразява, чрез запушването на изходната тръба с потъналият поплавък. Поплавъкът се движи спрямо законите на физиката на течностите. Тe са свързани с концентрацията/обемното тегло на течностите и материалите.

Когато съоръжението е чисто от масла поплавъкът плува над изходната тръба, ограничен от направляващите пръти и коалесцентният филтър (полиетиленовата мрежа и филтър от геотекстил). В това състояние той не възпрепятства преминаването на пречистената вода.

Увеличаването на маслата натиска поплавъка надолу, докато той запуши входа на тръбата, през който минава пречистената вода. Това е сигнал, че съоръжението трябва да бъде почистено.На входа и на двете камери има дефлектор, който намалява динамичното въздействие от течността, която се влива в съответната камера. Той гарантира по-голяма ефективност на утаяване. Устройството за намаляване на скоростта, за контрол и постигане на еднороден поток е съгласно БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 6.3.7.


Друго важно нещо е, че входът и изходът на съоръжението трябва да бъдат потопени. Съгласно БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 6.3.4: На входа и изхода на сепаратора   трябва да има воден затвор. Дълбочината на водния затвор трябва да бъде най-малко 100мм.

 

Монтаж

Съоръжението е проектирано и изработено за монтаж в земята. 

Проектни предпоставки съгласно БДС EN 1610

Трябва да се използват колани при монтаж.

Поддръжка

Поддръжката се базира на визуален контрол на количеството отделени петролни продукти и седименти (утайка). Това лесно се индикира с потъването на поплавъкът до входа на изходната тръба. По този начин той го запушва и не преминават течности към изхода на съоръжението. След почистване HYDROOIL DUO продължава да функционира ефективно. Утайката и петролните продукти, натрупани в съоръжението се изпомпват и почистват само от лицензирана фирма.

Предимства
 • Лесен и бърз монтаж
 • Стабилна конструкция
 • Изработено от некорозиращи материали
 • По-ниско тегло
 • Висока химична устойчивост
 • Водонепропускливост
 • Устойчив на удар и износване
 • Висока якост
 • Гъвкав материал
 • Минимални изисквания за поддръжка и обслужванe
 • Пречистване на големи количества течности
 • Екологичен – подходящ за защитени зони
 • Конкурентна цена
 • Изпълняваме индивидуални поръчки

Подобни продукти

HYDROOIL MAX

HYDROOIL BYPASS

HYDROOIL MINI