HYDROOIL BYPASS

каломаслоуловител за пречистване на средни до големи количества течности
Приложение

HYDROOIL BYPASS се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти, мазнини, масла, пясък, прах, кал и други. Този каломаслоуловител е подходящ за пречистване на големи количества течности. Той е създаден така, че да поема и пречиства  определено  количество течности, но и в случай на по-голям непредвиден поток от вода тя да преминава през байпасното устройство.

Описание

HYDROOIL BYPASS се изработва от спирално навити полиетиленови тръби и заварени екструдирани плочи.

Качество

HYDROOIL BYPASS се изработва спрямо стандарт БДС EN 858. Съоръжението е изпитано притежава необходимите документи гарантиращи неговото качество.

Какво прави системата ефикасна?
 • Системата е базирана на физични закони от механиката на флуидите и хидродинамиката.
 • Отличен коалесцентен филтър – финно пречистване чрез геотекстилна обвивка и полиетиленова мрежа.
 • Дефлектор намаляващ динамичните въздействия върху съоръжението и спомагащ ефективното утаяване на твърдите частици        (пясък, кал и др.).
Как работи?

Влизайки през входа, при нормални условия течността преминава през малкият диаметър входна тръба, като преграда стопира преминаването му през байпасната връзка. От нея той влиза в основното тяло на каломаслоуловителят, където течността се пречиства.


Тежките и твърди частици (кал, пясък и прах ) се утаяват на дъното, което играе ролята на утаителна част/утаител (БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 3.3).


Леките течности (петролни продукти, мазнини и масла) са с по-ниско обемно тегло, за това те изплуват на повърхността, а чиста вода слиза под тях.

С времето тези масла се натрупват и са налага съоръженията да се пречистват. За да не преминава непречистена вода през изхода на съоръжението съоръжението е снабдено с автоматичен затвор (БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 3.10 и точка 6.5.3). Той възпрепятства преминаването на течности до почистване на съоръжението. След като съоръжението се пречисти то възобновява пречиствателната си функция .


В случай,  че се появи  прекалено голямо водно количество, което системата не може да пречисти то преминава през преградата, защото притокът на вода е по-голям. По този  начин дъждовният воден поток преминава през байпасната връзка.В краят на входната тръба има устройство, което намалява динамичното въздействие от течността, която се влива в съответната камера. Tо се нарича дефлектор. Дефлекторът гарантира по-голяма ефективност на утаяване. Устройството за контрол на потока на входа за намаляване на скоростта и постигане на еднороден поток е съгласно БДС EN 858-1:2002/A1:2004,точка 6.3.7.


Друго важно нещо е, че входът и изходът на съоръжението трябва да бъдат потопени. Съгласно БДС EN 858-1:2002/A1:2004, точка 6.3.4: На входа и изхода на сепаратора трябва да има воден затвор. Дълбочината на водния затвор трябва да бъде най- малко 100мм.

Монтаж

Съоръжението е проектирано и изработено за монтаж в земята. Проектни предпоставки съгласно БДС EN 1610

Трябва да се използват колани при монтаж.

Поддръжка

Поддръжката се базира на визуален контрол на количеството отделени петролни продукти и седименти (утайка). Това лесно се индикира с потъването на поплавъкът до входа на изходната тръба. По този начин той го запушва и не преминават течности към изхода на съоръжението. След почистване HYDROOIL BYPASS продължава да функционира ефективно. Утайката и петролните продукти, натрупани в съоръжението се изпомпват и почистват само от лицензирана фирма.

Предимства
 • Лесен и бърз монтаж
 • Стабилна конструкция
 • Поема големи извънредни количества дъждовна вода
 • Изработено от некорозиращи материали
 • По-ниско тегло
 • Висока химична устойчивост
 • Водонепропускливост
 • Устойчив на удар и износване
 • Висока якост
 • Гъвкав материал
 • Минимални изисквания за поддръжка и обслужване
 • Екологичен – подходящ за защитени зони
 • Конкурентна цена
 • Изпълняваме индивидуални поръчки

Подобни продукти

HYDROOIL MAX

HYDROOIL MINI

HYDROOIL DUO